premios

BASES LEGAIS DOS IX PREMIOS BIOGA

A Axencia Galega de Innovación (GAIN) e o Cluster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (BIOGA) convocan os IX PREMIOS BIOGA co obxectivo de incentivar a posta en marcha de iniciativas empresarias dos mozos/as galegos/as e o recoñecemento das empresas máis competitivas e innovadoras do tecido empresarial galego no eido biotecnolóxico e das ciencias da vida.

Os premios serán convocados a partir do 28 de outubro de 2021 na páxina oficial https://premios.bioga.org/ e nas redes sociais de Bioga, así como a través de e-mails aos contactos da base de datos do Cluster, onde se detallarán os requisitos para optar a dita candidatura.

Artigo 1 – Obxectivos

Os obxectivos destes premios son:

 • Recoñecer o labor das empresas máis competitivas e innovadoras do sector das Ciencias da Vida.
 • Valorar e promover o talento dos emprendedores e promover a xeración de novas iniciativas empresariais.

Artigo 2 – Modalidades e Criterios de valoración

Haberá 3 modalidades ás que as empresas poderán optar:

 • Premio á empresa biotech máis competitiva
 • Premio á empresa biotech máis innovadora
 • Premio á mellor idea empresarial biotech
PREMIO Á EMPRESA BIOTECH MÁIS COMPETITIVA 2021

O obxectivo deste premio é gratificar e recoñecer o labor das empresas galegas do ámbito biotecnolóxico máis competitivas, empresas cunha traxectoria empresarial consolidada nos últimos anos e con logros e recoñecementos biotecnolóxicos acadados.

Empresas que poden optar á candidatura:
 • Aquelas que a súa actividade empresarial leve en funcionamento máis de 2 anos. (data de constitución anterior ao 01/01/2020).
 • Que actualmente a súa actividade produtiva ou comercial estea involucrada coa Biotecnoloxía ou Ciencias da Vida.
 • Deberán ter o seu domicilio social na Comunidade Autónoma de Galicia.
Información a presentar

Para presentar a candidatura aos premios deberase cumprimentar o formulario aloxado na páxina https://premios.bioga.org/.

O formulario creado para a candidatura inclúe:

 • Identificación da entidade solicitante.
 • Actividade da empresa: sector empresarial e actividade principal, e mercado ao que se dirixe.
 • Datos relevantes da empresa: facturación no 2020, beneficios antes de taxas, incremento da facturación entre 2016-2020 (en %), creación de emprego entre 2016-2020 (en %), persoal total da empresa, número de países nos que actúa a empresa e RRHH adicados a I+D+i.
 • Vantaxes competitivas: vantaxes competitivas do éxito da empresa, traxectoria e fitos destacados, proxectos de hibridación sectorial, produtos ou servizos destacados e perspectiva de crecemento a longo prazo.
 • Información adicional
Criterios de Valoración

Un xurado formado por expertos empresariais e institucionais do sector biotecnolóxico elixirán á empresa biotech máis competitiva en función dos seguintes criterios:

 • Incremento na facturación entre 2016 y 2020
 • Creación de emprego entre 2016 y 2020
 • Grao de internacionalización
 • Recursos adicados a I+D+i
 • Vantaxes competitivas
 • Traxectoria da empresa e fitos acadados
 • Produtos e servizos destacados
 • Grao de hibridación sectorial
PREMIO Á EMPRESA BIOTECH MÁIS INNOVADORA 2021

Este premio vai ligado ás empresas constituídas hai más de 2 anos (antes do 01/01/2020) e que aposten pola xeración de valor no mercado a través dunha alta capacidade innovadora. Búscase premiar a capacidade de innovación á hora de mellorar os produtos ou servizos, a eficiencia dos procesos ou logrando mellor capitalización como resultado das innovacións desenvolvidas.

Empresas que poden optar á candidatura

 • Que a actividade empresarial leve en funcionamento máis de 2 anos (data de constitución anterior ao 01/01/2020).
 • Que actualmente a súa actividade produtiva ou comercial estea involucrada coa Biotecnoloxía ou Ciencias da Vida.
 • Deberán ter o seu domicilio social na Comunidade Autónoma de Galicia.
Información a presentar

Para presentar a candidatura aos premios deberase cumprimentar o formulario aloxado na páxina https://premios.bioga.org/.

O formulario creado para cada candidatura inclúe:

 • Identificación da entidade solicitante.
 • Actividade da empresa: sector empresarial e actividade principal, e mercado ao que se dirixe.
 • Datos relevantes da empresa: facturación no 2020, beneficios antes de taxas, persoal total da empresa, creación de emprego no 2020, RRHH adicados a I+D+i e número de países nos que actúa a empresa.
 • Vantaxes competitivas: vantaxes competitivas do éxito da empresa.
 • Innovación empresarial: porcentaxe de facturación destinado a gasto interno en I+D+i, impacto e potencial: capacidade para crecer e xerar un cambio importante no sector biotech ou na sociedade, produtos, procesos ou servizos innovadores da empresa, aliñamento con algún dos subsectores de aplicación da Estratexia de Consolidación da Biotecnoloxía, introdución de dixitalización aplicada á cadea de valor da biotecnoloxía, proxectos de hibridación sectorial e perspectiva de crecemento.
 • Información adicional.
Criterios de Valoración

Un xurado formado por expertos empresariais e institucionais do sector biotecnolóxico elixirán a empresa biotech máis innovadora en función dos seguintes criterios:

 • RRHH adicados a I+D+i
 • Vantaxes competitivas
 • Grao de innovación (produto, proceso ou servizo).
 • Porcentaxe de facturación destinado a gasto interno en I+D+i
 • Impacto e potencial: capacidade para crecer e xerar un cambio importante no sector biotech ou na sociedade.
 • Aliñamento con algún dos subsectores de aplicación da Estratexia de Consolidación da Biotecnoloxía 2021-2025
 • Grado de dixitalización
 • Proxectos de hibridación sectorial
 • Perspectiva de crecemento
PREMIO Á MELLOR IDEA EMPRESARIAL BIOTECH 2021

Este premio vai ligado ao emprendemento en busca de proxectos ou empresas de recente creación con plans de negocio convincentes e con menos de 2 anos de actividade. Búscase premiar a motivación e a capacidade dos emprendedores de conseguir feitos relevantes nas primeiras etapas da empresa.

Proxectos ou empresas que poden optar á candidatura:
 • Proxectos de empresa ou empresas de recente creación, inferior a 2 anos de actividade empresarial (constituídos despois do 01/01/2020).
 • Que actualmente o plan de negocio estea relacionado coa Biotecnoloxía ou Ciencias da Vida.
 • Deberán ter o seu domicilio social na Comunidade Autónoma de Galicia.
Información a presentar

Para presentar a candidatura aos premios deberase cumprimentar o formulario aloxado na páxina https://premios.bioga.org/.

O formulario creado para cada candidatura inclúe:

 • Identificación da entidade solicitante.
 • Presentación da idea empresarial: equipo promotor do proxecto ou da nova empresa, descrición do novo servizo ou produto, necesidade de mercado que cubre (segmento ao que se dirixe o novo produto ou servizo), vantaxes competitivas, visión de futuro 2022.
 • Información adicional.
Criterios de Valoración:

Un xurado formado por expertos empresariais e institucionais do sector biotecnolóxico elixirán a mellor idea empresarial biotech en función dos seguintes criterios:

 • Equipo promotor
 • Produtos e/ou servizos do plan de negocio
 • Necesidade do mercado cuberta polo proxecto ou empresa
 • Vantaxes competitivas
 • Visión de futuro no 2022
 • Grado de implicación coa biotecnoloxía e as ciencias da vida

Artigo 3 – O Premio

As modalidades de “Mellor idea empresarial Biotech” e “Empresa Biotech máis innovadora” terán unha dotación económica máxima de 3.000 euros cada unha, tendo que ser reinvertidos no proxecto ou empresa gañador/a a través da contratación de servizos empresariais (servizos legais, comerciais, captación de financiación, consultoría, etc.).

As empresas premiadas nas anteriores edicións dos Premios Bioga non poderán presentarse á mesma categoría na que resultaron gañadoras.

Una mesma empresa non poderá presentarse a máis dunha categoría.

Artigo 4 – Prazo de presentación

O prazo de presentación de candidaturas estará aberto dende o 28 de outubro de 2021 ata o 15 de novembro de 2021 ás 14:00 horas.

Segundo comunicación enviada a través dos medios habituais, o prazo de recepción de candidaturas amplíase ata o 17 de novembro ás 14:00h.

Artigo 5 – Entrega dos Premios

Os premios entregaranse nun acto público do sector Bio e das Ciencias da Vida de Galicia, na data e lugar previamente comunicadas pola organización de Bioga.

Farase entrega dun galardón co cal os afortunados gozarán dun recoñecemento de honra, servizo de comunicación e disposición de espazo publicitario na páxina web de Bioga (permanentemente ata a celebración da próxima edición dos premios) e envío de newsletter gratuíto.

Artigo 6 – Xurado

Un xurado formado pola Xunta Directiva de Bioga, unha persoa representante da Universidade de Santiago de Compostela, un representante das Fundacións Biomédicas de Galicia, un representante da Axencia Galega de Innovación (Gain), os gañadores da edición anterior (Libera Bio, BETA Implants e Galacteum) e 3 expertos relevantes do sector biotech galego, serán os encargados de elixir as empresas premiadas entre as candidaturas recibidas.

Coñecida a lista de candidatos, os membros do xurado terán que por en coñecemento da organización dos premios calquera incompatibilidade cos proxectos ou empresas presentados. No caso de que haxa algún candidato que motive un conflito de intereses, o membro do xurado afectado absterase de votar na categoría na que se presente dito proxecto ou empresa.

As decisións tomadas polo Xurado son definitivas e no están suxeitas a discusión ou reclamación.

Artigo 7 – Aceptación das bases

O feito de participar nos Premios supón a aceptación das presentes bases por parte do candidato. Bioga resérvase o dereito de efectuar calquera cambio, aclaración ou rectificación das Bases Legais, sempre facendo públicos ditos cambios coa mesma publicidade que se lle deu ás presentes bases.

Artigo 8 – Cláusula de privacidade

Os datos persoais que faciliten os participantes serán incorporados a un ficheiro, responsabilidade do Cluster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (BIOGA), con domicilio en Rúa Real Nº24 1º (A Coruña), coa finalidade de xestionar e posibilitar a participación no “Premio á Empresa biotech máis competitiva 2021”, “Premio á mellor idea empresarial biotech 2021” e “Premio á empresa biotech máis innovadora 2021” de conformidade co disposto nas Bases Legais.

Así mesmo, os premiados autorizan a comunicación dos seus datos ás entidades colaboradoras de Bioga para posibilitar a entrega do premio así como a outros partners que puideran formar parte da presente promoción co fin descrito.